Bailey Chord tăng cường

Thông số kỹ thuật 1 để tăng sức mạnh bailey bridge 2 Bailey cầu thành phần 3 kết nối trên bảng với Bu lông được bảo vệ 4 bằng kẽm Xây dựng-tải khoảng bảng---Cô phụ đơn Lane ((tiếng Việt)

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật
1 để tăng sức mạnh bailey bridge
Thành phần 2 Bailey Bridge
Các kết nối 3 trên bảng với các bu lông
Bảo vệ 4 bằng kẽm

Xây dựng-tải khoảng bảng---Phụ đơn Lane (W = 4200 mm)
SPAN-ftHS-15HS-20HS-25
30SSSSSS
40SSSSSS
50SSSSSS
60SSSSSS
70SSSSSSR
80SSSSRSSR
90SSRSSRSSR
100SSRSSRSSR
110SSRSSRDS
120SSRDSDSR1
130DSDSR1DSR2H
140DSR1DSR2HDSR3H
150TSTSR2DSR2HDSR4H
160DSR2HDSR2HTSR2
170TSR2TSR2TSR3
180TSR2TSR3TSR3H
190TSR3HTSR3QSR4
200QSR4TSR3QSR3QSR4
Xây dựng-tải khoảng bảng---Đôi Lane (W = 7350 mm)
SPAN-ftHS-15HS-20HS-25
30SSSSSS
40SSSSSS
50SSSSSSR
60SSSSRSSR
70SSRSSRDS
80SSRDSDSR1
90SSRHDSR1DSR2H
100DSR1DSR2HTSR2
110DSR1DSR2QS
120TSDSR2HTSR2
130DSR2HTSR2TSR3
140TSR2TSR3TSR3H
150TSR3HTSR3HQSR4
160QSR4QSR4QSR4
170QSR4QSR4
180QSR4

1. SS cho thấy một phạm vi một tầng; DS cho thấy hai phạm vi một tầng; TS cho thấy ba phạm vi một tầng; DD cho thấy hai khoảng hai tầng vv.2. nếu R sau SS, DS, DD, vv, có nghĩa là tăng cường cho loại và R1 có nghĩa là chỉ có một phạm vi tăng cường, R2 có nghĩa là hai phạm vi tăng cường vv.
Yêu cầu thông tin