Trang chủ > Kiến thức ngành công nghiệp > Nội dung

Cầu mở rộng và co lại vấn đề

Jul 23, 2015

Do những thay đổi trong môi trường xung quanh nhiệt độ, thép khay cáp cho mở rộng và co lại của hiện tượng. Hồ cầu nhiệt độ môi trường và một nhiệt độ tối đa 40 độ c là-20 độ thấp nhất của nhiệt độ, co rút tối đa của khay cáp đánh giá theo công thức sau đây:

Δ t = 18.0 x 10-6x60deg (độ) x1000mm

Trong kết luận:

Nhiệt độ tại 60 ℃, δ ι = 0.672 mm/m

Khi nhiệt độ là 50 c, δ ι = 0.560 mm/m

Khi nhiệt độ là 40 c, δ ι = 0,448 mm/m

Các phân đoạn thẳng để khay cáp nên được đưa vào tài khoản trong thiết kế của khớp mở rộng, mở rộng khoảng cách khớp khuyến nghị việc xác định sau đây:

Khi nhiệt độ là 40 độ 50m;

Khi nhiệt độ là 50 c cho 40m;

Khi nhiệt độ tại 60 ℃, 40phút.