Sơn thép Bridge

Thông số kỹ thuật 1 Bailey loại hội đường cao tốc cầu 2 gửi các kỹ sư để hướng dẫn 3 nhà máy xuất khẩu trực tiếp 4 sử dụng không có kỹ năng lao động để dựng lên Bailey cây cầu yêu cầu không có công cụ đặc biệt hoặc nặng trang cho

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật
1 Bailey loại hội đường cao tốc cầu
2 gửi các kỹ sư để hướng dẫn
3 nhà máy xuất khẩu trực tiếp
4 sử dụng lao động không có kỹ năng để xây dựng

Bailey cây cầu yêu cầu không có công cụ đặc biệt hoặc thiết bị nặng cho xây dựng, các yếu tố cầu là đủ nhỏ để được thực hiện tại và cầu là mạnh mẽ, đủ để thực hiện. Nó được coi là một ví dụ tuyệt vời của kỹ thuật quân sự.
Bailey cây cầu yêu cầu không có công cụ đặc biệt hoặc thiết bị nặng cho xây dựng, các yếu tố cầu là đủ nhỏ để được thực hiện tại và cầu là mạnh mẽ, đủ để thực hiện. Nó được coi là một ví dụ tuyệt vời của kỹ thuật quân sự.

Xây dựng-tải khoảng bảng---Phụ đơn Lane (W = 4200 mm)
SPAN-ft HS-15 HS-20 HS-25 30 SS SS SS 40 SS SS SS 50 SS SS SS 60 SS SS SS 70 SS SS SSR 80 SS SSR SSR 90 SSR SSR SSR 100 SSR SSR SSR 110 SSR SSR DS 120 SSR DS DSR1 130 DS DSR1 DSR2H 140 DSR1 DSR2H DSR3H 150 TSTSR2 DSR2H DSR4H 160 DSR2H DSR2H TSR2 170 TSR2 TSR2 TSR3 180 TSR2 TSR3 TSR3H 190 TSR3H TSR3 QSR4 200 QSR4 TSR3QSR3 QSR4 Xây dựng-tải khoảng bảng---Đôi Lane (W = 7350 mm) SPAN-ft HS-15 HS-20 HS-25 30 SS SS SS 40 SS SS SS 50 SS SS SSR 60 SS SSR SSR 70 SSR SSR DS 80 SSR DS DSR1 90 SSRH DSR1 DSR2H 100 DSR1 DSR2H TSR2 110 DSR1 DSR2 QS 120 TS DSR2H TSR2 130 DSR2H TSR2 TSR3 140 TSR2 TSR3 TSR3H 150 TSR3H TSR3H QSR4 160 QSR4 QSR4 QSR4 170 QSR4 QSR4 180 QSR4 1. SS cho thấy một phạm vi một tầng; DS cho thấy hai phạm vi một tầng; TS cho thấy ba phạm vi một tầng; DD cho thấy hai khoảng hai tầng vv. 2. nếu R sau SS, DS, DD, vv, có nghĩa là tăng cường cho loại và R1 có nghĩa là chỉ có một phạm vi tăng cường, R2 có nghĩa là hai phạm vi tăng cường vv.

Yêu cầu thông tin